Happy Pride

| Card

Bắc thang lên hỏi ông trời

Nhiều màu dzị đó rồi mlèm xaooo?

Người người nhà nhà ai cũng "đú" Pride Month, sốp cũng xin "đú-but" chiếc card “Nhiều màu” - màu nào cũng được, miễn vui là được